Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Văn khấn lề giao thừa ngoài trời

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 832

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
NAM MÔ TRUNG THIÊN
GIÁO CHỦ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 3 lần

Cúi nghĩ:  Từ tâm vô lượng, rộng mở khắp nơi, phương tiện huyền môn, bi nguyệt sâu xa, nhiếp sinh linh đưa về bỉ ngạn, chí thành một mười phương chứng giám. Lòng thành chí thiết, vọng bái từ tôn:
Nam mô Long Hoa hội thượng đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh!
     Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Hoàng thiên, hậu thổ, chư vị Tôn thần.
     Ngài cựu niên.............tên năm .......... đương cai................ hành khiển ............... chi thần .............. tào phán quan ...........  đại tướng tái tuế chí đức Tôn thần.
    Các ngài ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần đồng  lai chứng giám. Nay là phút giao thừa của hai năm ............. gia quyền 
chúng con tên là: ...................... hợp đồng gia đẳng, ngụ tại:...................... 
    Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế ........... đại tướng 
quân, tôn thần trên vâng lệnh thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, luue phúc lưu ân. 
Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân Xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ 
cung trần dâng lên trước án. Cúng dành Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt  nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
    Chúng con thành tâm kính mời: Ngài cựu niên ............ tên năm ................ đương cai ............. hành khiển .................. chi thần ................. tào phán 
quan ................. đại tướng quân thái tuế chí đức tôn thần.
      Đường niên ..............tên năm ................... đương cai ............. hành khiển .................. chi thần ................. tào phán quan ................. đại tướng
 quân thái tuế chí đức tôn thần.

     Đồng cung thỉnh mời: Hư không quá vãng thần tiên – Tứ trực công tào - Ngũ phương sứ giả - Trì phan đồng tử  - Dẫn đạo tướng quân. 
     Ngài bản cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh  Thổ công Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ,
 long mạch thần tài, bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trai gái trẻ già, an ninh lộc thọ, tứ thời vượng tướng, bái tiết hưng long, Xuân đa cát khách, Hạ bảo bình an, 
Thu tống tam tai, Đông nghênh bách phúc, trú dạ cát tường, thời thời được chữ bình an, đạo gia hưng long thịnh vượng.
      Dãi tấm lòng thành, văn sớ kính dâng, cúi xin chứng giám!      Thiên vận ................. niên cát nguyệt sinh nhật gia quyến chúng con
 thành khấu đầu bái tạ.